Algemene voorwaarden

Toepassing en volledige overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de goederen die in onze offerte worden vermeld (Goederen) door de afnemer (u) van New Way (wij of ons).
 2. Deze voorwaarden worden geacht door u aanvaard te zijn wanneer u deze of de offerte aanvaardt of vanaf de datum van de levering van de goederen (welke eerder gebeurt) en zal de gehele overeenkomst tussen u en ons gelden.
 3. Deze voorwaarden en de offerte (samen, het contract) zijn van toepassing op de aankoop en verkoop van goederen tussen u en ons en dus de uitsluiting van enige andere voorwaarden die u probeert op te leggen of op te nemen, of die worden geïmpliceerd door de handel, gewoonte en praktijk.

 

Interpretatie

 1. Een “werkdag” betekent elke andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag.
 2. De rubrieken in deze voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op hun interpretatie.

 

Goederen

 1. De omschrijving van de goederen staat vermeld in onze verkoopdocumentatie, tenzij uitdrukkelijk gewijzigd in onze offerte. Bij het aanvaarden van de offerte erkent u dat u niet vertrouwd op een verklaring, belofte of andere voorstelling over de goederen door ons
 2. We kunnen wijzigingen aanbrengen in de specificatie van de goederen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke veiligheid of andere wettelijke of reglementaire eisen.

 

 

Prijs

 1. De prijs (prijzen) van de goederen is opgenomen in onze offerte gelijk aan de datum van uw bestelling of een andere prijs die we schriftelijk kunnen overeenkomen.
 2. Als de kosten van de goederen aan ons stijgen als gevolg van enige factor buiten onze controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiële kosten, arbeidskosten, wijziging van de wisselkoersen of rechten, of wijzigingen in de levering tarieven, kunnen we de prijs verhogen voorafgaand aan de levering.
 3. Elke verhoging van de prijs onder de clausule hierboven zal alleen plaatsvinden nadat we u hierover hebben geinformeerd.
 4. U hebt mogelijk recht op kortingen. Elke en alle kortingen zullen zijn naar eigen goeddunken.
 5. De prijs is inclusief de kosten voor verpakking en transport/levering tenzij anders vermeldt.
 6. De prijs zal worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere belastingen of heffingen die door een bevoegde autoriteit worden opgelegd of belast

 

Annulering en wijziging

 1. Details van de goederen zoals beschreven in de clausule hierboven (goederen) en uiteengezet in onze verkoopdocumentatie zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving en zijn niet een contractueel aanbod om de goederen in die staat van acceptatie te verkopen.
 2. De offerte (met inbegrip van een niet-standaard prijs onderhandeld in overeenstemming met de clausule over de prijs (boven) is geldig voor een periode van een werkdag alleen vanaf de datum vermeld in deze, tenzij uitdrukkelijk door ons ingetrokken op een eerder tijdstip.
 3. Een van ons kan de bestelling annuleren om welke reden dan ook voorafgaand aan uw aanvaarding (of afwijzing) van de offerte.

 

Betaling

 1. Wij factureren u voor de prijs, hetzij:
  a) op of ten allen tijden na levering van de goederen; of
  b) wanneer door uw schuld geen overdracht van de goederen heeft plaatsgevonden, nadat we hebben geprobeerd om ze te leveren.
 2. U dient de overeengekomen prijs te betalen binnen de datum van onze factuur of anderszins volgens de door ons overeengekomen kredietvoorwaarden.
 3. U moet de betaling uitvoeren, zelfs wanneer de levering door uw schuld niet heeft plaatsgevonden en/of dat de titel in de goederen niet aan u is doorgegeven.
 4. Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal u als afnemer van rechtswege in verzuim zijn en is New Way, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan u over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% in rekening te brengen, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de u. De hoogte van de aan New Way verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 340,-. De in de boeken van New Way opgenomen voornoemde kosten zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop daarvan.
 5. Tijd van de betaling zal van essentie zijn van het contract tussen ons en u.
 6. Alle betalingen moeten worden gedaan onder de voorwaarden van het contract, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen ons.
 7. Beide partijen moeten alle verschuldigde bedragen op grond van deze algemene voorwaarden volledig betalen zonder aftrek of inhouding, behalve zoals vereist door de wet en geen van beide partijen heeft het recht om enig krediet, verrekening of tegenvordering tegen de andere te doen gelden om te betaling van een dergelijk bedrag geheel of gedeeltelijk te rechtvaardigen.

 

Levering

 1. Wij zullen zorgen voor de levering van de goederen op het adres vermeld in de offerte, of uw bestelling of naar een andere locatie schriftelijk overeengekomen.
 2. Als u de levering van de goederen niet aanneemt kunnen we, naar eigen goeddunken en onverminderd door andere rechten:
  a) Opslaan of zorgen voor de opslag van de goederen en u factureren voor alle bijbehorende kosten en uitgaven met inbegrip van, maar niet beperkt tot, transport, opslag en verzekering; en/of
  b) regelingen treffen voor de herlevering van de goederen en u de kosten van deze herlevering in rekening brengen;
  c) na 10 werkdagen, een deel van alle goederen doorverkopen of anderszins afstoten en u factureren voor voor ieder bedrag die minder ontvangen is dan de door ons overeengekomen prijs van de goederen.
 3. Alle datums die voor de levering worden opgegeven, zijn alleen bij benadering en het tijdstip van levering is niet van essentieel belang. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de goederen die wordt veroorzaakt door een omstandigheid buiten onze controle of uw falen om ons te voorzien van adequate leveringsinstructies of andere instructies die relevant zijn voor de levering van de goederen.
 4. Wij kunnen de goederen in deelleveringen verzenden, die apart gefactureerd en betaald zullen worden. Elke deellevering is een apart contract.

 

 Inspectie en acceptatie van goederen

 1. U moet de goederen bij aflevering inspecteren.
 2. Als u schade of tekorten opmerkt, dient u ons binnen twee dagen na levering schriftelijk te informeren, met nadere bijzonderheden.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zullen wij alleen geretourneerde goederen accepteren als we ervan overtuigd zijn dat deze goederen defect zijn en indien nodig, een inspectie hebben uitgevoerd.
 4. Onder voorbehoud van uw naleving van deze clausule en/of onze overeenkomst, kunt u de goederen retourneren en zullen wij, zo correct mogelijk, de goederen of een deel daarvan herstellen of vervangen of terugbetalen.
 5. Wij zullen niet aansprakelijk zijn of verdere verplichtingen hebben met betrekking tot de goederen als:
  a) als u faalt in het voorzien van informatie zoals hierboven uiteengezet; en/of
  b) u deze goederen in gebruik neemt na kennisgeving onder de bovenstaande clausule met betrekking tot schade en tekorten; en/of
  c) het gebrek ontstaat omdat u onze mondelinge of schriftelijke instructies over de opslag, ingebruikname, installatie, gebruik en onderhoud van de goederen niet heeft gevolgd; en/of
  d het gebrek voortvloeit uit normale slijtage van de goederen; en/of
  e) het gebrek ontstaat door misbruik of wijziging van de goederen, nalatigheid, opzettelijke schade of enige handeling door u, uw werknemers of agenten of derden.
 6. U draagt het risico en de kosten van het retourneren van de goederen.
 7. Aanvaarding van de goederen zal worden geacht te zijn bij de inspectie van de goederen door u en in ieder geval binnen twee dagen na levering.

 

Risico en eigendomsvoorbehoud

 1. Het risico van de goederen zal worden overgedragen aan u na voltooiing van de levering.
 2. Alle aan u geleverde zaken blijven eigendom van New Way tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die u verschuldigd bent voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten diensten, en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.
 3. U dient zich te houden aan zorgvuldige behandeling van de zaken en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van New Way te bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang u niet volledig aan u verplichtingen jegens New Way heeft voldaan.
 4. Indien en zolang New Way eigenaar van de zaken is, zal u ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer, de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal u New Way (in dat geval) mededelen waar de zaken, waarvan New Way eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal u onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms) rechten van New Way. U staat ervoor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.
 5. Zolang de goederen niet zijn doorverkocht, of onherroepelijk in een ander product zijn verwerkt, en zonder enig ander recht of rechtsmiddel te beperken, kunnen wij u te allen tijde vragen om de goederen te retourneren en, indien u dit niet onmiddellijk doet, toegang te nemen tot uw locatie of van een derde partij waar de goederen worden opgeslagen om ze te collecteren voor retournering.

 

Beëindiging

 1. Wij kunnen de verkoop van goederen in het kader van het contract beëindigen, waarbij:
  a) u een wezenlijke schending van uw verplichtingen op grond van deze voorwaarden begaat;
  b) u een schuldenregeling met uw crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, instaat van faillissement geraakt, uw bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te uwen laste wordt gelegd of in geval van op redelijke gronden nakoming van u niet meer te verwachten is. Tevens is dan elke vordering van New Way op u terstond en in het geheel opeisbaar. New Way heeft dan het recht de eventuele reeds geleverde nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht van New Way op betaling, dan wel op schadevergoeding en haar recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schroten.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. New Way is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverd zaken anders dan met inachtneming van het bepaalde in deze clausule. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van New Way te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de goederen ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
 2. New Way is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die u of een derde ter zake van (het gebruik van) de geleverde goederen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
 3. Het bepaalde in voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van New Way op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Productenaansprakelijkheid)
 4. New Way zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in punt 1 en 2 van deze clausule, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van New Way.
 5. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van New Way zal u ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde goederen en zal u New Way alle schade vergoeden die New Way lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Communicatie

 1. Alle clausules in deze voorwaarden moeten schriftelijk en ondertekend zijn door of namens de partij die deze doet (of een naar behoren geauthoriseerde persoon van die partij).
 2. De voorwaarden worden geacht naar behoren te zijn gegeven, namelijk verzonden per email naar de afnemer zijn/haar meest recente emailadres.

 

Omstandigheden buiten de controle van beiden partijen

 1. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging bij het uitvoeren van hun verplichtingen wanneer een dergelijk verzuim of vertraging voortvloeit uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij is. Dergelijke omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stroomuitval, Falen van internetproviders, industriële actie, burgerlijke onrust, brand, overstromingen, stormen, aardbevingen, terroristische handelingen, oorlogshandelingen, overheidsmaatregelen of andere gebeurtenissen die buiten de controle van de betrokken partij liggen.

 

Geen opheffing

 1. Geen opheffing door ons vanwege enige schending van deze voorwaarden door u, wordt beschouwd als een opheffing van elke daaropvolgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.

Onthechting

 1. Indien een of meer van de voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijken te zijn, wordt deze bepaling geacht te zijn afgescheiden van de rest van deze algemene voorwaarden (die geldig en uitvoerbaar blijven).

Recht en jurisdictie

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.